Dnes má svátek: Dita Zítra: Soňa Pozítří: Taťána
csenfrdeplptruskes

Ze života obce

Úvodem  bych si nejprve dovolil čtenáře seznámit s historií obce Bravantice, neboť se domnívám, že málokdo ví něco o jejím vzniku. Obec Bravantice se poprvé připomíná roku 1370.  Již v létech 1270 až 1280 zde přivedl jistý HANKE pocházející z Porýní-Vestfálska celkem 32 rodin a založil po obou stranách vodního hradu, (jedná se o budovu, ve které sídlilo vedení Státního statku) jehož vznik se datuje k 9. století, BROFANSDORF, později BROSDORF, což znamená Bravantice. Bravantický zámek byl vystavěn k ochraně severojižní obchodní cesty proti loupežným přepadením. Úkolem hradního pána a posádky bylo dbát na pořádek a bezpečnost.
Do roku 1945 se na zámku vystřídali různé šlechtické rody, z nichž nejznámější je rod Blucherů. V obci bydlelo celkem 1.187 obyvatel.
Na jihozápadním okraji se vybudovala umělá vodní nádrž pro hospodářské účely. V roce 1949 se v obci založilo JZD, které se později stalo součástí Státního statku Bílovec. V roce 1979 se staly Bravantice místní částí města Bílovce. V roce 1998 se v obci uskutečnilo referendum, které rozhodlo, že se obec Bravantice k 1.1.1999 znovu osamostatnila. Výsledek referenda byl jasným znamením o necitlivém postoji města Bílovce. Nechci hodnotit období 20-ti let, protože si myslím, že mimo dvou akcí ve prospěch Bravantic není ani co hodnotit. Jedna akce byla nedokončená výstavba nákupního střediska v roce 1988 a druhá v roce 1998, kdy u příležitosti výročí 100 let založení základní školy byla opravena fasáda. Nejvíce se na obci projevily záplavy v roce 1997, neboť ještě v současnosti se občané potýkají s jejími následky.
Od roku 1999, kdy se obec Bravantice osamostatnila, se máme čím chlubit. Ještě ve stejném roce se rozjely přípravy k plošné plynofikaci celé obce. Následovalo alespoň částečné vybavení Sboru dobrovolných hasičů, kterým se v prvé řadě zakoupilo hasičské vozidlo, které splňuje požadavky jak na technický stav tak i na vybavenost. Zde je nutno podotknout, že mimo zabezpečení výjezdu k požáru či živelným pohromám se tato organizace stará i o různé kulturní vyžití z nichž nejznámější je tradiční zábava ?Pochování basy?. Dále zde působí myslivecké sdružení Sezina, Svaz českých rybářů, Sokol a další drobné zájmové skupiny, které rovněž pořádají kulturní akce. Jinými slovy bych si dovolil vyjádřit svou spokojenost nad tím, když se nám daří. Je to známka toho, že začínáme žít a zvedat hlavu. Existuje již veliká řada akcí, kterými se můžeme pochlubit. Jen ve stručnosti uvádím, že jsme pro děti vybudovali nové školní hřiště, zplynofikovali ZŠ a MŠ, je vybudována  kompletní plošná plynofikace a další.
V letošním roce, tedy v roce 2002, máme před sebou dva veliké cíle. Jeden je ten, že připravujeme prostor pro slavnostní odhalení pamětní desky  bývalému rodákovi  Bravantic, Antonu HANKEMU, který jako významný člen speleologické společnosti v Terstu objevil rozsáhlé podzemní jeskyně na rozhraní hranic mezi Itálií a Slovinskem. Jedná se o oblast ŠKOCJANSKÝCH jeskyní, která byla zanesena do seznamu světového  dědictví UNESCA. Slovinská republika kvůli mimořádným přírodním a kulturním hodnotám prohlásila v roce 1996 oblast Škocjanských jeskyní za oblastní park. Také hrob Antona Hanke je podle článku 6. tohoto zákona prohlášen za kulturní památku.
Druhý cíl je započatí s generální opravou [zahájení generální opravy????] místní komunikace na malé straně. Je to jen částečný výčet akcí, které jsou připravované a průběžně řešené. Do dalšího období máme záměr na využití celého zámeckého areálu. Bude se především jednat o vybudování Domu s pečovatelskou službou, vybudování bytů ze stávajících objektů, kompletní vyčištění zámeckého parku tak, aby mohl sloužit široké veřejnosti, vybudování turistické ubytovny, propojení cyklostezky s okolními obcemi a mnoho dalších záměrů tak, aby se do obce Bravantice vrátilo kulturní a veřejné dění. Je to mnoho práce, ale jestliže jsme v průběhu 3 let dokázali, že to jde, myslím, že postupně se nám splní vše.

Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš

Vytisknout E-mail

Historie obce Bravantice

Obec Bravantice se poprvé připomíná roku 1370. Roku 1478 se stal spolumajitelem Bravantic polský šlechtic Jan z Chobran, který držel tvrz a panství bravantské až do roku 1602. Mezi pozdějšími držiteli panství jsou uváděni hrabata z Vrbna (1651-1722), svobodní páni Řeplínští z Berečka v letech 1722-1797 a od roku 1835 Blucherové z Wahlsttatu. Velkostatek byl roku 1926 zčásti zredukován pozemkovou reformou, kdy z něho vznikl bravantský a zbyslavský zbytkový statek. V roce 1945 byl zkonfiskován. Po zrušení vrchnostenské správy byla obec součásti okresů Opava (1850-1855, 1868-1896), Klimkovice (1855-1868), Bílovec (1896-1960) a od roku 1960 okresu Nový Jičín. V letech 1850-1899 podléhala okresnímu soudu v Klimkovicích, pak soudu v Bílovci a v Novém Jičíně. Za první republiky byly v Bravanticích dvě samostatné německé školy a česká menšinová škola Bravantice byly až do osdunu Němců roku 1945-46 německé. V obci žilo od vzniku ČSR asi 15 rodin českých zemědělských dělníků. Po osvobození byly Bravantice postupně osídleny českým obyvatelstvem z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst a z Volyně. V roce 1979 se obec Bravantice stala místní části města Bílovce. V roce 1998 bylo v obci referendum, které rozhodlo, že k 1. 1. 1999 se obec Bravantice znovu osamostatnila.

Vytisknout E-mail